Your address will show here +12 34 56 78
 • Text Hover

MBA General Management

Stworzone dla profesjonalistów aktywnych zawodowo – studia podyplomowe 100% online
Fakty
Rodzaj studiów: studia podyplomowe Master of Business Administration / MBA
Czas trwania: 12 - 36 miesięcy
ECTS: 60
Język: English
Opłaty: € 4.900.-
Tryb studiów: 100 % online
 • Text Hover
Studia podyplomowe Master of Business Administration General Management realizowane w całości online, zostały stworzone przez Collegium Civitas we współpracy z POBS private online business school. Główną zaletą tych studiów jest możliwość zrealizowania ich w 100% online, bez konieczności uczęszczania na zajęcia stacjonarne, co pozwala słuchaczom elastycznie dopasować studia do pozostałych aktywności. Studia można rozpocząć w dowolnym momencie i zdobyć świadectwo ukończenia studiów podyplomowych nawet w ciągu jednego roku. 

Internetowy program Master of Business Administration General Management łączy najnowszą wiedzę na temat gospodarki i biznesu z najważniejszymi kompetencjami przywódczymi. Ukończenie programu MBA poprawia pozycję zawodową, a doświadczenie zdobyte w międzynarodowym otoczeniu podnosi umiejętności zarządcze i strategicznego myślenia – walory szczególnie cenione przez pracodawców.
Koncepcja i moduły studiów

Program studiów to osiem kompaktowych modułów, które składają się z kilku kursów. Aby pomyślnie ukończyć kurs w ramach danego modułu, studenci muszą zdać egzamin online (quiz wielokrotnego wyboru), a także przesłać pracę opisową.

Moduł 1: Zarządzanie

Słuchacze będą przygotowani do rozwijania firmy, zdobędą praktyczne umiejętności szacowania ryzyka oraz przygotowania i wdrożenia strategii.

3 kursy:
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Zarządzanie oparte na wartościach

Moduł 2: Biznes cyfrowy

Cyfryzacja znacząco zmienia funkcjonalną logikę społeczeństw i istniejących rynków. Innowacje technologiczne powodują zmiany strukturalne w organizacjach i mają implikacje społeczne. Program modułu pozwoli uzyskać odpowiedź na pytanie, które technologie są odpowiedzialne za głębokie przemiany w średnim okresie oraz w jaki sposób firmy i instytucje mogą odpowiednio reagować.

3 kursy:
 • Biznes cyfrowy
 • Transformacja cyfrowa
 • Etyka informacyjna

Moduł 3: Zarządzanie zmianą

Planowanie, wdrażanie i projektowanie przekształceń w firmach lub instytucjach odbywa się w ramach projektów zarządzania zmianą. Program modułu wyposaża uczestników w profesjonalne umiejętności w zakresie zarządzania zmianami, niezbędne do osiągnięcia założonych krótko- i długookresowych celów.

3 kursy:
 • Zarządzanie zmianami
 • Zarządzanie innowacjami
 • Zarządzanie wiedzą i cyfryzacja zarządzania wiedzą

Moduł 4: Strategiczne zarządzanie marketingowe

Uczestnicy nauczą się dostrzegać i diagnozować potrzeby rynku, przygotowywać i wdrażać atrakcyjne produkty lub usługi. Będą przygotowani w zakresie komunikacji oraz odpowiedniej argumentacji w procesie sprzedaży.

3 kursy:
 • Marketing
 • Marketing cyfrowy
 • Nauka o danych

Moduł 5: Badania naukowe

Odkrycia naukowe opierają się zasadniczo na procedurach metodologicznych, weryfikowalności założeń, teoretycznym rozważaniu faktów i dokumentacji ścieżki wiedzy. Moduł ten dostarcza dokładnego wyjaśnienia, w jaki sposób można badać współczesne zagadnienia w ekonomii. Uczy praktycznych umiejętności potrzebnych do samodzielnego opracowania i wdrożenia projektu badawczego.

2 kursy:
 • Podstawy pracy naukowej, badań i dokumentacji
 • Exposé

Moduł 6: Rachunkowość zarządcza i podejmowanie decyzji

Uczestnicy modułu nauczą się korzystać z instrumentów operacyjnych zarządzania korporacyjnego oraz dowiedzą się, w jaki sposób projektować, wdrażać i monitorować proces planowania.

2 kursy:
 • Zarządzanie kosztami
 • Kontrola operacyjna – planowanie i budżetowanie

Moduł 7: Międzynarodowa rachunkowość finansowa

Uczestnicy będą potrafili korzystać z systemu IFRS, opanują zasady przygotowania rachunku zysków i strat, będą w stanie opracować i wdrożyć strategie księgowe. Będą potrafili analizować i interpretować arkusze bilansu i podejmować ukierunkowane działania.

2 kursy:
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej I (IFRS I)
 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej II (IFRS II)

Moduł 8: Liderzy i organizacje

Uczestnicy poznają instrumenty oceny wymagań wobec personelu, zasady rekrutacji, wyboru pracowników na konkretne stanowisko oraz redukcji personelu. Dowiedzą się, w jaki sposób wdrożyć skuteczną i efektywną współpracę w zespołach, która jest „najcenniejszym zasobem każdej firmy”.

3 kursy:
 • Rozwój organizacyjny i diagnostyka organizacyjna
 • Narzędzia przywództwa i zarządzania
 • Przywództwo i psychologia stosowana

PRACA KOŃCOWA

Przygotowanie pracy końcowej

W ramach modułu dotyczącego samodzielnego przygotowania pracy końcowej, słuchacze zdobędą wiedzę z zakresu przeprowadzenia badań stanowiących warunek pomyślnego ukończenia programu MBA. W pierwszej części modułu słuchacze składają praktyczną pracę pisemną, natomiast druga część to obrona ustna przed komisją naukową, a także odpowiedzi na pytania dotyczące programu.
Po ukończeniu studiów podyplomowych MBA General Management słuchacze otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.
Homework & exams

Słuchacze piszą prace i opracowują studia przypadków, które powinny być zaprezentowane w formie referatów, zawierających praktyczne wnioski. Na każdym etapie wykonywania zadania istnieje możliwość konsultacji z doświadczonymi wykładowcami. Ocena pracy domowej uwzględnia poziom merytoryczny materiału, ekspresję językową (zrozumiałość, precyzja, zwięzłość itp.), strukturę i układ (przejrzystość, spójność itp.), a także wymiar praktyczny zadania oraz zgodność z zasadami naukowymi.

Finalna praca projektowa, która jest również prezentowana w formie profesjonalnej prezentacji ustnej, ma na celu zastosowanie zdobytej wiedzy i umiejętności w praktycznej sytuacji. Część ustna jest realizowana z wykorzystaniem narzędzi do wideokonferencji.
 • Text Hover
ZADANIA DOMOWE

przypisane do każdego kursu

 • Text Hover
EGZAMINY CZĄSTKOWE

na końcu każdego kursu

 

 • Text Hover
EGZAMIN KOŃCOWY

obrona pracy końcowej

 

Wymagania i proces rekrutacji
Aby zostać przyjętym na studia podyplomowe MBA General Management, trzeba przedstawić dyplom ukończenia studiów – co najmniej I stopnia (licencjackich).
1

2

3

4

5
Kandydaci wypełniają online formularz rejestracyjny i przesyłają go wraz z umową edukacyjną – uwaga: dyplom musi być w języku angielskim lub konieczne jest tłumaczenie przysięgłe

Kandydaci otrzymują informację o spełnieniu kryteriów przyjęcia oraz fakturę

Po otrzymaniu faktury i opłaceniu 1. raty platforma edukacyjna zostanie aktywowana

Dane dostępowe zostaną przesłane słuchaczom pocztą elektroniczną

Rozpoczęcie studiów!
Opłaty
Umożliwiamy trzy formy płatności za studia: w całości, w 2 ratach oraz 4 ratach (kwartalnie) .
Czesne w całości

Czesne wpłacane jest w całości natychmiast po przyjęciu na studia.Brak dodatkowych kosztów

Płatność w 2 ratach

I rata płatna po przyjęciu na studia, II rata po 6 mies. od rozpoczęcia studiówBrak dodatkowych kosztów.

Płatność w 4 ratach (kwartalnie)

I rata płatna po przyjęciu na studia, pozostałe płatne na końcu kolejnych kwartałów.Uwaga: przy tym rodzaju płatności do każdej raty doliczane jest 2% kosztów obsługi płatności.

Twoje korzyści

 • Text Hover
Studiowanie 100% online
Brak konieczności uczęszczania na zajęcia
 • Text Hover
Pełna elastyczność
Rozpocznij studia w dowolnym momencie


 • Text Hover
Egzaminy tylko online
Rozwiązuj testy w dowolnym czasie i miejscu


 • Text Hover
Krótki czas trwania programu
Ukończ studia nawet w ciągu roku • Text Hover
Uznany na całym świecie tytuł
Rozwijaj swoją karierę ze studiami podyplomowymiMBA


 • Text Hover
Pełne indywidualne wsparcie 
Wsparcie w języku angielskim przez cały okres studiów
Już wiesz, że to program dla Ciebie?
Kontakt
Masz pytania? Nasz konsultant z przyjemnością na nie odpowie.

Mag. Christina Tschikof 
info@pobs.at
0043 1 361 98 84 77
 • Text Hover
Request a free brochure